ZAKRES USŁUG

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną głównie w zakresie następujących dziedzin prawa:

Prawo karne

 • obrona oskarżonego w procesie karnym na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądem
 • reprezentacja pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego
 • konsultacje i porady prawne
 • sporządzanie środków zaskarżenia (apelacji, kasacji, zażaleń) i pism procesowych
Prawo karne wykonawcze 
 • dozór elektroniczny
 • odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie
 • wyrok łączny
Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • reprezentacja klienta przed sądem we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym m.in w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku, rozdzielność majątkową, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
 • konsultacje i porady prawne
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia
Prawo cywilne
 • reprezentacja klienta we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego m.in. o  zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochrona własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, eksmisja etc.
 • sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia - apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, sprzeciw itp.)
 • sporządzania pism - wezwania do zapłaty i odpowiedzi na wezwania  
 • udział w mediacjach
 • konsultacje i porady prawne
 • sporządzanie lub weryfikacja umów
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
Upadłość konsumencka
 • Sporządzanie wniosków i reprezentacja konsumentów przed sądem w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia
 • porady prawne i konsultacje
Prawo handlowe
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • zakładanie i likwidacja spółek, reprezentacja w sprawach rejestrowych
 • windykacja należności
Prawo pracy
 • reprezentacja i sporządzanie pism procesowych w sporach z zakresu prawa pracy
 • negocjacje i analiza umów
Prawo administracyjne 
 • reprezentacja przed organami administracji lub samorządowymi
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym