Zakres usług

Zapraszam do zapoznania się z zakresem usług świadczonych przez Kancelarię

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną głównie w zakresie następujących dziedzin prawa:

  • Prawo karne - obrona oskarżonego w procesie karnym lub karnym skarbowym, reprezentacja pokrzywdzonego oraz oskarzyciela posiłkowego. Pomoc prawna świadczona jest na etapie postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu sądowym
  • Prawo karne wykonawcze - odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, ułaskawienie
  • Prawo cywilne - windykacja należności, powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie, rękojmia, ochrona posiadania, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności.
  • Prawo spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, powództwo o zachowek
  • Rozwody - Prowadzenie spraw sądowych o rozwód lub separację z uwzględnieniem żądania alimentów, podziału majątku, rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej itp.
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze - Prowadzenie spraw sądowych o rozwód lub separację, o alimenty, władzę rodzicielska, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkową, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa itp.
  • Prawo gospodarcze - obsługa podmiotów gospodarczych, zakładanie i likwidacja spółek, zmiany w spółkach prawa handlowego, sporządzanie opinii prawnych i projektów umów, windykacja należności
  • Prawo pracy - reprezentacja pracowników lub pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy - o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, negocjacje i analiza umów
  • Prawo administracyjne - reprezentacja klientów przez WSA i NSA